David Maria Sassoli, President of the European Parliament